The Mystic Forest

Geografisch overzicht

In het centrum van het Mystic Forest bevindt zich een grote boom, de Oerboom. Bij deze boom komen de spiritueel leiders van de verschillende stromingen periodiek samen voor vergaderingen en om de algehele toestand in het bos in de gaten te houden.

De boom wordt omringd door een achttal kleinere bomen. Deze zijn op hun beurt een heilig baken voor iedere Goddelijke stroming aan Nephilim die bestaan. Ieder van deze bakens heeft een sterke link met 1 specifieke Godheid. Het uiterlijk van deze baken is dan ook sterk afhankelijk van de Godheid en de elementaire stroming van magie die hier dan weer aan verbonden is.

Geschiedenis

Na de Godenoorlog zijn de heilige bakens in dit bos gecreëerd om voor iedere Godheid de essentie te kunnen bewaren. Deze zijn bekrachtigd met ieder de corresponderende vorm van magie om de boom te ondersteunen. De stammen werden opgericht om de bomen te onderhouden en om trouw te blijven aan de leer van de Goden waarvoor zij stonden. Met het gemis van initieel de helft van de Goden, zijn ook de bijbehorende bomen verzwakt.

Nadat de Aswoestijn in oude glorie is hersteld, en de andere Goden in de afgelopen eeuwen weer op krachten zijn gekomen, zijn nu alle bomen ook weer in vrijwel de oude staat hersteld. De bomen van de teruggekeerde Goden hebben echter nog steeds wel enige permanente schade ondervonden aan de verzwakte toestand waarin zij hebben verkeerd in de eerste 300 jaar.

De onderverdeling van de exacte gebieden die de stammen onder hun hoede en controle hadden, is veel veranderd. Echter, hoewel er nooit een exact eerlijke verdeling is geweest, is de situatie op dit moment redelijk stabiel en vrij evenredig verdeeld.

Economie

Handel tussen de Nephilim en de buitenwereld verloopt bijvoorbeeld door middel van de sporadische nieuwe aanwas van personen die met een ‘Servitar-kind’ op zoek zijn naar hulp en aldus bij het Mystic Forest aankomen.

Een andere bron van inkomsten zijn de andere rassen in het Mystic Forest, waaronder de Wood Elves, Halflings, en de incidentele dappere rondreizende handelaar die het aandurft om door het bos te reizen. Het merendeel van de handel vindt echter plaats tussen de verschillende stammen.

Bevolking

In het hart van het Mystic Forest bevinden zich hoofdzakelijk de Nephilim en hun directe familie, verdeeld over de stammen. Daaromheen leven de Woudelven, Halflings, Gnomes en andere mystieke wezens, zoals Faun, Satyrs, Centaurs etc. De verdeling sterveling:Nephilim in de stammen is ongeveer 1:4. Veel sterfelijke ouders blijven niet bij hun kroost wonen (met name als deze volwassen zijn) of zijn niet bekend omdat het kroost te vondeling is gelegd of als wees is aangedragen bij de stammen. Tevens is de graad van overlijden op het kraambed relatief hoog. Dit wordt veelal toegedragen aan de hoge mate van complicaties ten gevolge van onverwachte situaties die de geboorte van een bovennatuurlijk kind met zich meebrengt.

Over het gehele bos gezien nemen de Nephilim-stammen in totaal ongeveer 43% van de populatie voor hun rekening. In aflopende mate van grootte worden zij daarin gevolgd door de Woudelven (26%), Gnomes (14%), Centaurs (8%), Faun en Satyrs (6%) en de overige rassen (3%)

In het gehele bos worden allerlei talen gesproken, maar de voertaal is meestal Common. Dit is voornamelijk om de mengelmoes aan rassen die in de Nephilim-stammen wonen te ondersteunen.

Er is niet één belangrijkste religie in het Mystic Forest, alle Goden worden sterk vertegenwoordigd in de stammen, maar onder de Woudelven en andere mystieke wezens, wordt voornamelijk de Huntress aanbeden.

Bestuur en instellingen

De raad van 8

De raad van 8 bestaat uit het hoofd van iedere stroming. Het aantal van 8 is soms wat wisselvallig, tot groot ongenoegen van voornamelijk de stroming van Erasu, vanwege onderlinge verschillen binnen de stammen, maar uiteindelijk heeft er altijd maar 1 lid per stroming stemrecht voor de gehele stroming, dit is de Stromingsoudste. Deze persoon is (de) hogepriester van de God van zijn/haar stroming en wordt bijgestaan door afgezanten van de verschillende stammen van zijn/haar stroming.

Culturen en tradities

De stammen

Alle stammen leven veelal in groepen en nederzettingen in een bepaald deel van het bos, dicht bij de heilige baken van de Godheid wiens Servitars verantwoordelijk zijn voor de nakomelingen binnen de stam.

Doordat veel van de spiritueel leiders van de Nephilim hun ras als superieur zien (zij zijn immers directe afstammelingen van de dienaren van de Goden) verloopt hierdoor de communicatie met de andere gebieden erg stroef.

Nephilim groeien zeker niet altijd op bij de stammen en trekken soms al op jonge leeftijd de wereld in. Ook worden dergelijke nakomelingen regelmatig te vondeling gelegd, vaak door schaamte of onzekerheid. Zij krijgen echter daardoor niet altijd veel mee van hun ware aard en potentieel als bovennatuurlijk wezen.

Religie

Niet geheel onverwacht voor velen, speelt religie binnen de stammen van de Nephilim een belangrijke rol. Kinderen worden vanaf jongs af aan geïnstrueerd en geïndoctrineerd met de religie die hoort bij hun stroming. De lessen worden veelal gegeven door de talrijke priesters van de Goden en worden verwerkt in de dagelijkse routine van ieder lid van de stam. Dit zorgt er dan ook voor, dat velen zeer ijverig zijn in hun geloofsbelijdenis, soms tot het extremistische aan toe.

Hiërarchie en rangorde

Aan het hoofd van een stam staat een stamhoofd. Dit is in de meeste gevallen een sterk religieus persoon binnen de stam.
Daaronder bevindt zich de stamraad. Dit zijn de vertrouwelingen en raadgevers van de stam. Hierin nemen personen plaats die belangrijke aspecten van de stam beheren, zoals verdediging, religie, communicatie en cultuur.

  • Het hoofd van de verdediging leidt de strijdkracht van de stam en overziet dat er voldoende capabele strijders zijn en dat deze de nodige training ondergaan om de stam veilig te houden.
  • Het raadslid voor de religie is de aangewezen persoon om de religieuze ceremonies voor te bereiden, uit te voeren en te overzien dat de religie in de stam de belangrijke functie vervuld, die deze behoort te hebben.
Opgroeien binnen de stammen en het Mystic Forest

Voor degene die wel in de stammen opgroeien worden vooral de normen en waarden van de betreffende stroming (1 per God) van stammen bijgebracht en zullen veel onderricht worden in spirituele zaken. Bovendien zullen de Nephilim hierdoor meer en sneller in contact komen met de Goden en meer leren over hun metafysische aard.

Opgroeien buiten de stammen en het Mystic Forest

Nephilim die niet in de stammen opgroeien, worden veelal gezien als vreemdelingen. Dit betekent dat ze niet eenvoudig het leven in de stammen (terug) kunnen oppakken. Effectief betekent dit dat men met sterke argwaan zal worden bekeken als een Nephilim van buiten de stammen het Mystic Forest binnentreedt. Anderzijds hebben alle Nephilim één ding gemeen wat hen uniek, en volgens sommige extremisten superieur, maakt binnen het leven op Kederan; het zijn de afstamming van de directe dienaren van de Goden. Hierom zijn Nephilim in de basis altijd welkom in de stammen, maar worden ze wel sterk in de gaten gehouden als ze hier niet zijn opgegroeid.

Excommunicatie

Excommunicatie kan plaatsvinden als men een zonde begaat. De reikwijdte van welke zonde hiervoor moet worden begaan, is sterk afhankelijk van de religie binnen de stam (en dus de Godheid die er mee wordt geassocieerd). Iemand die een dergelijke verbanning ondergaat, wordt een Outcast genoemd.

Het besluit tot excommunicatie wordt gedaan door de stamleiding. Wanneer een stamlid wordt beschuldigd van een misdrijf, wordt de stamleiding opgeroepen om hen te beoordelen en een vonnis te vellen. De misdaden van een Outcast kunnen uiteenlopen van kleine overtredingen of het vechten tegen andere stamleden, tot misdaden zoals diefstal of moord, en het overtreden van tribale wetgeving zoals het verlaten van het Heilige Land en het niet bijwonen van religieuze ceremonies. De verstotenen krijgen dan een termijn waarvoor ze in ballingschap moeten blijven; dit varieert van een paar jaar tot een levenslange straf.

Houding t.o.v. Outcasts

De houding ten opzichte van het systeem van verbanning, in plaats van andere straffen, is erg verschillend. Sommigen beschouwen de beoefening als relatief humaan, aangezien andere stammen hun toevlucht zouden nemen tot executie voor bepaalde misdaden. Anderen denken dat het te hard kan zijn, omdat het lieden vervreemd van de gemeenschap. Stamleden houden zich over het algemeen aan de regel die communicatie met Outcasts verbiedt en ze openlijk vermijdt. Voor sommigen is dit ook een uitnodiging om vijandig en gewelddadig te zijn jegens Outcasts. Sommigen accepteren echter op zijn minst aarzelend Outcasts die hen te hulp komen. Zelfs als een outcast weer toegelaten wordt in de maatschappij van een stam, kunnen ze nog steeds vijandig worden behandeld.

Onder sommige Outcasts, ondanks de tribale wet die communicatie verbiedt, bestaat er een soort kameraadschap; een bereidheid om mensen te helpen die in nood verkeren. Zelfs nadat een Outcast weer wordt opgenomen in de stam, blijven sommigen contact houden met oud-mede-Outcasts.

Kinderen

Outcast-kinderen zijn zeldzaam maar speciale gevallen. Outcast-kinderen moeten alle regels van een normale Outcast volgen, plus een clausule die specifiek op hen van toepassing is: wanneer een outcast-kind volwassen is (ongeveer 16 jaar oud), mag het kind zich bij andere kinderen van de stam aansluiten bij de Proving. Als het kind de Proving voltooit, is het kind niet langer een outcast en is het een volwaardig lid van de stam

Proving

Dit is een ceremonie waar alle jongeren van een stam worden ingewijd als volwaardig lid van de stam. De invulling van de exacte vorm van de Proving is sterk afhankelijk van de stam diens stroming.